HMSK

HMSK

Malthus Uniteam sine grunnleggende prinsipper er at vi aldri går på kompromiss med sikkerhet eller kvalitet. Vi har en veldig god merittliste, som vi akter å beholde.

1.0 Introduksjon

Det å sørge for sikkerhet og kvalitet i alt vi gjør er linjeledelsens ansvar, og alle fra konsernsjef til prosjektledere deler dette ansvaret. Vi forventer og krever at alle våre ansatte deler dette ansvaret og videre bidrar aktivt til å bygge en bedriftssikkerhetskultur. Videre må alle ledende ansatte i Malthus Uniteam familien sørge for at alle våre operasjoner utføres i samsvar med Malthus Uniteam sine sikkerhetsretningslinjer, systemer, prosedyrer, arbeidsinstrukser og i samsvar med kundenes forventninger. Vi stiller også høye forventninger til våre underleverandører, og vi jobber aktivt for å støtte dem til å oppfylle malthus Uniteam sine forpliktelser som hovedentreprenør.

2.0 Malthus Uniteam er virksomhet med mennesker.

Vårt mål er å være best i vårt marked. Derfor trenger vi mennesker som deler vårt mål og som ønsker å være best på det de gjør. Vi tror på å utvikle mennesker gjennom kompetanse og ledelse. Når vi gir den beste kunnskapen, tror vi at de utvikles til å bli mer kompetente og sikre. Derfor fokuserer vi på godt lederskap. Malthus Uniteam tror at mennesker trenger god ledelse for å forstå hva vi prøver å oppnå, og hva som forventes av dem. Vi jobber aktivt for å utvikle selvsikre ledere.

 

3.0 Kundefokus

Det å følge opp våre kunder og gi dem det beste – hver gang – er et av kjerneprinsippene for Malthus Uniteam sin virksomhet. Vi har en sterk avhengighet til kvalitet. Vi forventer at våre ansatte skal ta vare på våre kunder og bruke selskapets veletablerte systemer og prosedyrer som verktøy for å oppnå dette målet. Malthus Uniteam Norge er sertifisert i henhold til internasjonal kvalitetsstandard, ISO 9001:2015 og er veldig stolte av dette sertifikatet. I tillegg opererer vi et styringssystem i samsvar med miljøstandarden ISO 14001:2004. Vårt styringssystem som håndteres på vårt intranett, er et sterkt sett med beste praksis orienterte dokumenter som er utviklet av vårt omfattende samarbeid med kunder både i privat og offentlig sektor (Byggebransjen, stat, kommune og olje- og gassektoren)

 

4.0 Nullskade

Det viktigste vi gjør er å sørge for at ingen i eller av vår virksomhet. På alle Malthus Uniteam sine lokasjoner og prosjekter over hele verden har vi drifts- og sikkerhetsprosesser som er noen av de mest avanserte i modulbygging og leirhotellbransjen. Vi jobber i en sikkerhetskritisk industri og mot ulike segmenter og kunder, med en nullskade for mennesker og miljøperspektiv som det daglige målet.

Malthus Uniteam har en veldig sterk HMS merittliste, som vi er stolte av å presentere. Vi tror at for å opprettholde dette sterke resultatet, er det viktig å ha en stab som følger alle våre sikkerhetsprosedyrer og både tar og følger sikkerhetsinitiativer, og deler etter beste praksis læringsprinsippet. Vi tror at selvtilfredshet er en fare for å holde en sterk sikkerhetsytelse, og videre at i å utvikle og opprettholde sterke og sunne sikkerhetsvaner, som vi stadig utfordrer og oppdaterer, vil vi være i stand til å holde våre meget gode HMS resultater. Malthus Uniteam har en sentral HMSK-avdeling som opererer gjennom linjeledelsen. Det ultimate HMSK-ansvaret er med konsernsjef som gjennom styret og linjeledelsen sikrer at HMSK styres effektivt gjennom hele vår virksomhet. Konsernsjefen er ansvarlig for at HMS-politikken og strategien klart kommuniseres, gis resurser, gjennomføres og revideres på årlig basis.

 

5.0 Dokumentasjon.

5.1 Sterk ledelse gjennom dokumenterte prosedyrer

Malthus Uniteam har et sett med etablerte prosedyrer, presentert gjennom vårt intranett. Ledelsen er ansvarlig for å sikre at våre forretningsenheter jobber i henhold til våre etablerte prosedyrer.

Prosedyrene, som revideres regelmessig, gjør det mulig for oss å:

 • Arbeide trygt, identifisere og håndtere risiko
 • Kommunisere sikkerhet
 • Undersøke ulykker og hendelser (gjennom Mellora-systemet)
 • Sørge for samsvar
 • Sikre kompetanse
 • Levere prosjekter i henhold til kundens forventninger
 • Ikke forårsake skade på miljøet
 • Jobbe sikkert med kjemikalier
 • Drifte alle våre byggeplasser, inkludert transport, kraning av moduler, montering av moduler, demontering og fjerning av moduler på en trygg måte

For å vedlikeholde og utvikle våre systemer og kunnskap tror vi på:

 • Kontinuerlig forbedring
 • Kontroll av dokumenter
 • God prosess på hendelsesundersøkelse
 • Deling av erfaringer
 • Interne revisjoner
 • Bruk av KPI
 • Forvaltning av underentreprenører, inkludert revisjoner
 • Personlig ledelse – evaluere og utvikle ansattes kompetanse

 

6.0 Etikk

Malthus Uniteam mener at det er essensielt å arbeide i henhold til de høyeste etiske standarder.

Vi respekterer våre ansatte, vi respekterer våre kunder, og vi respekterer og støtter alle internasjonale standarder og lovkrav på alle områder vi har virksomhet. Malthus Uniteam har veletablerte etiske retningslinjer.

Malthus Uniteam vil ikke:

 • Bevisst utøve ulovlige handlinger
 • Benytte barnearbeid
 • Behandle mennesker med respektløshet

 

Malthus Uniteam vil:

 • Gi anstendige arbeidsforhold
 • Følge alle relevante lover og regler på de områdene vi driver virksomhet
 • Behandle mennesker med respekt
 • Sikre beskyttelse av mennesker som melder inn ulovlige aktiviteter (Gjennom vår varsler-prosedyre)
 • Anstrenge seg for å tilby en sterk ansettelsestrygghet
 • Regelmessig kommunisere med alle våre ansatte og kunder
 • Gi inspirerende ledelse med høy kvalitet

 

7.0 Leverandører

Bruk av leverandører og underleverandører er en viktig del av Malthus Uniteam sin forretningsstrategi. Vi skal gjennom vårt effektive leverandørevaluerings- og utvalgssystem sørge for at alle leverandører opptrer i henhold til kundens forventninger og Malthus Uniteam sine høye HMSK-standarder.

Vi mener at gjennom aktivt samarbeid, kommunikasjon, samt klar og konsis ledelse med våre underleverandører, sammen med et sett av KPI’er som reflekterer kundenes og Malthus Uniteam sine mål, skal vi beholde vår sterke HMSK og produksjons resultater. Vi overvåker underleverandørenes ytelser gjennom alle faser av prosjektene våre ved hjelp av et forhåndsdefinert sett med KPI’er. Vi kontrollerer også underleverandørene før og under prosjekter.

8.0 Daglig HMSK ledelse

Mennesker er sentrale for vår suksess og prosjekter er kjernevirksomhet. Sikkerheten på alle byggeplasser har vår høyeste prioritet. Ingen skal bli skadet mens de jobber for Malthus Uniteam.

Vi anbefaler sterkt:

Ingen skal se «den andre veien», og vi oppfordrer samtlige til å STOPPE JOBBEN hvis vi observerer eller utfører aktiviteter som vil kompromittere egen eller andres sikkerhet.

 

Vi bruker regelmessige HMS-møter for å aktivt engasjere driftspersonell. Vi kommuniserer risikoer og erfaringer med plassansatte og utruster alle våre byggeplasser med HMS-tavler i henhold til norsk lovgivning.

Malthus Uniteam samarbeider aktivt med verneombudstjenesten, tillitsvalgte og de ansattes representanter. Alle som jobber med eller for Malthus Uniteam, får «Min lille HMS», en HMS-manual i lommestørrelse som tar sikte på å gi alle viktig HMS informasjon. Manualen fokuserer på kjernekunnskap om ulike emner som:

 • Roller og ansvar
 • Beredskap
 • Bruk av personlig verneutstyr (PVU)
 • Varsling av hendelser
 • Informasjon om arbeidsplassen
 • Generelle HMS-råd inkludert førstehjelp

I tillegg oppfordres alle ansatte å rapportere alle hendelser og gi både positiv og negativ tilbakemelding gjennom våre observasjonskort «Hva så jeg, hva gjorde jeg?» Alle rapporter logges i avvikssystemet som avvik eller observasjon og gjennomgår en prosess før de lukkes.

9.0 Statistikk

I Malthus Uniteam mener vi at gjennom en systematisk tilnærming kan være proaktive på alle områder. Vi overvåker aktivt vår ytelse på områder som HMSK, avvik, finans og driftsledelse. Disse dataene er tilgjengelige for de ansatte gjennom vårt intranett og oppdateres hver måned. Vi kommuniserer vår HMSK-status hver måned med en publisering på intranett.

10.0 Miljøpolitikk

I Malthus Uniteam tror vi på bærekraftig drift!

Våre produkter og tjenester er miljøvennlige og våre byggeplasser har en gjennomsnittlig kildesortering som er høyere enn 90%. Malthus Uniteam inkluderer miljø i våre beslutningsprosesser, sammen med Helse og Sikkerhet. Vi har også sterkt fokus på miljø i planleggingen og styringen av alle våre prosjekter og forretningsprosesser.

Vi skal:

 • Møte eller overgå lovkrav for Miljø, Helse og Sikkerhet
 • Identifisere, evaluere, håndtere og forebygge potensielle miljø-, Helse-, og Sikkerhetsrisiko
 • Minimere skadelig miljøpåvirkning fra vår virksomhet, begrense bruken av farlig gods, ha en god avfallshåndtering og resirkulering.
 • Opprettholde et styringssystem for å håndtere Miljø, Helse og Sikkerhet.
 • Bekrefte samsvar med ledelsens praksis og målsetning og sørge for at resultatene måles.
 • Kontinuerlig forbedre vår ytelse på alle aspekter av Miljø, Helse og Sikkerhet, innenfor rammen av en bærekraftig utvikling og ansvarlig ledelse.
 • Øke bevisstheten til våre ansatte, kunder og underentreprenører og gi opplæring når det er nødvendig for å sikre Miljø-, Helse-, og Sikkerhetsfaktorer blir korrekt adressert i de daglige aktivitetene.

 

Malthus Uniteam operer i henhold til kravene i ISO 14001:2004

Malthus Uniteam er også medlem av Grønt Punkt.